grondgebruik

grondgebruik

Na de ontwatering van de Alblasserwaard door de aanleg van dijken en kades kwamen veenweidegronden beschikbaar welke voor een groot deel in cultuur werden gebracht voor de akkerbouw en later voor veeteelt. Aan de buitenranden van de waard werden aan de zuidkant door aanzanding buitendijks gelegen gronden in gebruik genomen door industriĆ«le bedrijven. De bewoners…

agrarisch grondgebruik

agrarisch grondgebruik

hennepteelt Het hennep werd geteeld voor de fabricage van touw en zeildoek ten behoeve van de zeilvaart. Deze hennepteelt werd op bemeste grond vlak achter de boerderij gedaan. Bij de productie van hennep werden de stelen uiteengerafeld en gedroogd. Dit gebeurde in aparte braakhutten die vanwege het brandgevaar een stuk bij de boerderij vandaan werden…

veeteelt

veeteelt

Door de maaivelddaling en de hogere waterstanden moest worden omgeschakeld van akkerbouw naar veeteelt. De boerderijen werden op verhogingen gebouwd zoals woonheuvels en terpen. Ook op dijken en stroomruggen werd gebouwd, waaruit de typische lintbebouwing is voortgekomen.  De veeteelt leverde melk welke de boer verkocht of er kaas van maakte. De kaas werd verkocht op…

industrieel grondgebruik

industrieel grondgebruik

Aan de zuidkant van de Alblasserwaard ontstonden door verzanding buitendijkse gronden welke in gebruik werden genomen door watergebonden industrieĆ«n zoals de scheepsbouw en havencomplexen en door bedrijven in grond- en waterbouwkundige werken. In de 20e eeuw groeide deze industrie hard en bood veel werkgelegenheid aan de bewoners van de Alblasserwaard. Deze grootschalige bedrijven vestigden zich…