ontstaansgeschiedenis

ontstaansgeschiedenis

Het gebied van de Alblasserwaard bestond tienduizend jaar terug uit een zandvlakte met duinen welke gevormd werd tijdens de ijstijd (Holoceen). Door de tijd heen is het gebied omgevormd naar een veenweide gebied. Door het eeuwenlang afsterven van bomen, struiken en planten ontstond een metersdikke veenlaag. Op sommige plaatsen is die wel 14 meter dik….

bewoningsgeschiedenis

bewoningsgeschiedenis

Aan de hand van archeologische onderzoeksresultaten is te herleiden dat de periode van meer permanente bewoning in de Alblasserwaard begint in de 11e eeuw. In de periode daarvoor vond de eerste bewoning plaats op Donken in de moerasgebieden door rondtrekkende kolonisten die leefden van de jacht en visserij. De ruige veenmoerassen in de Alblasserwaard werden in…

het bestuur

het bestuur

Voor de Franse overheersing welke duurde van 1795 tot 1813 lag het bestuur van de dorpen in handen van schout en schepenen. Deze werden benoemd door de ambachtsheren van de heerlijkheden (heer van het dorp). Een heerlijkheid (1) was een bestuursvorm die de bepaalde rechten gaf. Tot de taken van de schout behoorden het optreden…

steden en dorpen

steden en dorpen

De historische eenheid de Alblasserwaard wordt omgrensd door de gegraven Zederik en de rivieren de Linge, De Boven-Merwede, de Beneden-Merwede, de Noord en de Lek.   De Alblasserwaard telde tot 1-1-1986 26 gemeenten (zie kaartje). Deze 26 gemeenten waren grotendeels terug te voeren tot de heerlijkheden en steden die tot aan de Franse Tijd (1795-1813)…

grondgebruik

grondgebruik

Na de ontwatering van de Alblasserwaard door de aanleg van dijken en kades kwamen veenweidegronden beschikbaar welke voor een groot deel in cultuur werden gebracht voor de akkerbouw en later voor veeteelt. Aan de buitenranden van de waard werden aan de zuidkant door aanzanding buitendijks gelegen gronden in gebruik genomen door industriĆ«le bedrijven. De bewoners…